เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

RE-CU จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการในวงการอสังหาริมทรัพย์ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม

เมื่อมีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากหลักสูตร RE-CU มากขึ้น มีทั้งผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยขณะนี้ (พ.ศ. 2563) มีสมาชิกที่ผ่านหลักสูตรนี้ประมาณ 6,000 คน และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี

ปัจจุบัน RE-CU มีทั้งหมด 6 หลักสูตร คือ

  1. CEO
  2. SENIOR
  3. HOTEL
  4. JUNIOR
  5. FINANCIAL AND CASH FLOW
  6. IN-HOUSE

นอกจากนั้นยังได้ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์จัดตั้งหลักสูตร RE-CU PSU ขึ้นอีกจำนวน 12 รุ่น และร่วมกับสมาคมหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจัดตั้งหลักสูตร RE-CU KORAT อีกจำนวนหนึ่ง

ปัจจุบันโครงการ RE-CU มี รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ศาสตรภิชาน เป็นประธานหลักสูตร มีคุณอธิป พีชานนท์ อดีตนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และคุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา อดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นรองประธานในหลักสูตรนี้ รวมทั้งมีคณะกรรมการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย มาช่วยประสานงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อีกทางหนึ่ง

ช่องทางการติดตาม
Facebook : RE-CU หลักสูตรอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์