โรงแรม กับ บริบทของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โรงแรมถือว่าเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกแขนงหนึ่ง ที่มีวิธีการดำเนินธุรกิจที่ซับซ้อนกว่า การจัดสรรที่ดินหรือการสร้างอาคารชุดเพื่อจำหน่าย

โดย Admin

โรงแรม กับ บริบทของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โรงแรมถือว่าเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกแขนงหนึ่ง ที่มีวิธีการดำเนินธุรกิจที่ซับซ้อนกว่า การจัดสรรที่ดินหรือการสร้างอาคารชุดเพื่อจำหน่าย

โดยหลักแล้วโรงแรม (ที่พักค้างคืนของคนเดินทาง) เป็นการลงทุนระยะยาวที่น่าสนใจมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับเจ้าของที่ดินแปลงสวยทำเลดี ที่ไม่อยากขายที่ดินออกไป เนื่องเพราะหากขายไปแล้ว ที่ดินทำเลสวยเยี่ยงนี้ จะหามาทดแทนได้ยาก

ประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มาเยี่ยมเยือนมากที่สุดในโลก (แซงปารีสที่ครองตำแหน่งมายาวนาน) รวมทั้งจุดหมายปลายทางเมืองอื่น ๆ ของประเทศไทย ก็ได้รับอานิสงส์ตามไปด้วย

และเป็นที่น่ายินดีที่นโยบายทุกรัฐบาลของไทย ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว โดยสร้างรายได้มากถึง 18% ของ GDP

กอปรกับการตั้งเป้าหมายของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประเทศไทยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย ใกล้เคียงกับจำนวนประชากรไทย คือ ประมาณ 66 ล้านทริป ในอีก 13 ปีข้างหน้า (2030)

ในปี 2016 ที่ผ่านมาจำนวน 32.58 ล้านทริป คงไม่ไกลเกินจริง หากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวของไทย มีคุณภาพมาตรฐาน คุ้มค่ากับจำนวนเงิน (Value for money) และช่วยกันรักษาความเป็นมืออาชีพทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวอย่างโดดเด่น

การเรียนรู้ธุรกิจด้านโรงแรม จึงมีความสำคัญยิ่งในการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการวางแผนธุรกิจเพื่อลดทอนความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด

RE-CU Hotel จะเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์นักลงทุน ให้เข้าใจทั้งแนวคิดในการลงทุน และกระบวนการจัดการธุรกิจโรงแรมได้อย่างมืออาชีพ ทำให้การตัดสินใจปรับปรุงพัฒนา หรือ เดินเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม ลดทอนความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เขียน
อาจารย์ธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล