รายละเอียดหลักสูตร RE-CU CEO

PROFESSIONAL SYMPOSIUM FOR CEO IN REAL ESTATE

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับ CEO เพิ่มเติมความรู้ทางด้าน POLICY – STRATEGY – INVESTMENT – MODERN FINANCE  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงและเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำและผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดพื้นที่สู่การสร้างเครือข่ายในสังคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นำไปสู่การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศและเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ อย่างมีระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร RE-CU Senior
  • ผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชน

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 1 รุ่น
ช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน

อบรมทุกวันเสาร์

เวลา 09.30 – 16.30 น.
รวมประมาณ 130 ชั่วโมง

ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่าง ณ ต่างประเทศ
รับจำนวนจำกัด

 

RE-CU CEO-PREMIUM รุ่นที่ 5

  • ระยะเวลาในการอบรม

        วันที่ 24 สิงหาคม – 23 พฤศจิกายน 2562

  • ศึกษาดูงาน @ Munich,Germany/Vienna,Austria/Switzerland

        ระหว่างวันที่ 4-13 ตุลาคม 2562

  • ค่าอบรม 229,000 บาท

       (รวมค่าศึกษาดูงาน)

  • รับสมัครจำนวนจำกัด