Executive Marketing

Executive Marketing for Real Estate

หลักสูตรเจาะลึกทุกเทคนิคสำหรับนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถนำกลยุทธ์ มาบริหารจัดการทางด้านการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักบริหารการตลาดสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่ทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ที่ต้องการเป็นนักบริหารการตลาดมืออาชีพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดการอบรม

  • ทุกศุกร์ เวลา 18.00 – 20.30 น. และ
  • วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • รวมประมาณ 85 ชั่วโมง
  • ศึกษาดูงาน ณ โครงการจริง
  • เปิดรับปีละ 1 รุ่น รุ่นละ 80-100 คน
  • ค่าอบรม 39,000 บาท / ท่าน (รวมค่าศึกษาดูงาน)

*Executive Marketing รุ่นต่อไป เปิดรับสมัครช่วง มิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2561