รายละเอียดหลักสูตร RE-CU FINANCIAL AND CASH FLOW

RE-CU Financial and Cash Flow (Financial Expert in Real Estate)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการทำ Project Financial ได้อย่างมีระบบถูกต้องทุกขั้นตอน สามารถนำข้อมูลมาคิดวิเคราะห์ ป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงินและการลงทุน สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ตกผลึกมาวางแผนทางด้านการเงินการลงทุน และการนำบัญชีภาษีมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้องแม่นยำตามขั้นตอน เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจ วางแผนการลงทุน สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินในองค์กร ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

โดยในหลักสูตรเน้นการฝึกปฎิบัติมากกว่า 80% ในการเรียนรู้ไปด้วยกันกับคณาจารย์ผู้สอนและเป็นผู้ออกแบบ Template เองให้เหมาะสมกับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้สนใจเข้าเรียนต้องมีพื้นฐานด้าน Microsoft Excel มาบ้างพอสมควร

ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม

 1. Start Up and Break The Ice
 2. Financial Concept for non Finance
 3. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงิน และการบริหาร Cash Flow
 4. Risk of Mall Management
 5. บัญชีสำหรับนักบริหารเพื่อการตัดสินใจ
 6. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Tax for Real Estate Development Business)
 7. Workshop 1 : Cash Flow – Excel/Financial Model
 8. Risk Management and Crisis Management (Financial)
 9. Workshop 2 : Introduction and Fulfill : Template in Housing Project Development
 10. Workshop 3 : How to set Reasonable and Rationable Assumptions in Financial Feasibility Study
 11. การปล่อยสินเชื่อโครงการโดยธนาคาร (Pre – Finance)
 12. นวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิตัล (Financial Innovation, Property Technologies, Crypto Currency)
 13. กลยุทธ์และทางเลือกสินเชื่อบ้าน (Post – Finance)
 14. Case Study 1 : Condominium Project
 15. Case Study 2 : Community Mall / Co Working Space Project
 16. Case Study 3 : Hotel and Serviced Apartment Project
 17. Case Study 4 : Housing Project
 18. Final Presentation

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้ที่ทำงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่ต้องการเป็นนักบริหารจัดการด้านการเงินแบบมืออาชีพ
 • ผู้มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 1 รุ่น
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน ของทุกปี

อบรมทุกวันศุกร์ และวันเสาร์
เวลา 18.00 – 20.30 น. (วันศุกร์) และ
เวลา 09.30 – 16.30 น. (วันเสาร์)

เน้นการปฎิบัติงานกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ Run Template / Create Individual Template

โดย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ให้คำปรึกษาตลอดการเข้ารับการอบรม

 

 

RE-CU Financial & Cash Flow For Real Estate # 9

 • ระยะเวลาในการอบรม

       วันที่ 5 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2564

       หลักสูตร RE-CU CASH FLOW # 9

      ได้ที่นี่

 • ศึกษาดูงาน ณ อำเภอหัวหิน

       จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2564

RE-CU Financial and Cashflow 9 ได้ที่นี่

 • ค่าอบรม 59,000 บาท/ ท่าน

       (รวมค่าศึกษาดูงาน)