รายละเอียดหลักสูตร RE-CU Financial and Cash Flow

RE-CU Financial & Cash Flow

หลักสูตรสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางด้านกระแสเงินสดและงบการเงิน

เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจ วางแผนการลงทุน  สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินในองค์กร ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม

 1. Start Up and Break The Ice
 2. การเงินกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 3. แนวคิดทฤษฎีด้านการเงินและการลงทุน
 4. บัญชีพื้นฐาน โครงสร้างและการจัดทำงบการเงินขั้นพื้นฐาน สมมติฐานทางการเงิน
 5. บัญชีสำหรับนักบริหารเพื่อการตัดสินใจ
 6. บัญชีภาษีเพื่อการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 7. Workshop 1 : Cash Flow – Excel / Financial Model
 8. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / พรบ. ภาษีมรดกและการให้ ผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาษีซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
 9. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงิน และการบริหาร Cash Flow
 10. กระบวนการ / วิธีการจัดอันดับความเสี่ยงตราสารทางการเงิน
 11. Workshop 2 : Introduction and Fulfill : Template in Housing Project Development
 12. Workshop 3 : How to set Reasonable and Rationable Assumptions in Financial Feasibility Study
 13. Financial Crisis Warning Indicators
 14. การปล่อยสินเชื่อโครงการโดยธนาคาร (Pre-Finance)
 15. กลยุทธ์การกู้ซื้อบ้านอย่างมืออาชีพ (Post-Finance)
 16. Source of Fund / Cost of Capital
 17. Risk Management and Crisis Management (Financial)
 18. Case Study 1 : Single House / Townhouse
 19. Case Study 2 : Condominium
 20. Case Study 3 : Community Mall
 21. Case Study 4 : Hotel / Service Apartment
 22. Workshop 4 : Final Presentation

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้ที่ทำงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่ต้องการเป็นนักบริหารจัดการด้านการเงินแบบมืออาชีพ
 • ผู้มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 1 รุ่น
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน

จัดอบรมทุก
วันศุกร์ เวลา 18.00 – 20.30 น. และ
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
รวมประมาณ 66 ชั่วโมง

เน้นการปฎิบัติงานกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ Run Template ร่วมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
รับจำนวนจำกัด

RE-CU Financial & Cash Flow รุ่นที่ 6

 • ระยะเวลาในการอบรม 16 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2561
 • ค่าอบรม 39,000 บาท
 • รับเพียง 80 คนเท่านั้น

 

ดาว์นโหลดตารางเรียน RE-CU Financial and Cash Flow รุ่นที่ 6 ได้ที่นี่