Junior

Start Up in Real Estate

หลักสูตรปูพื้นฐานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทุกเรื่องที่คนทำธุรกิจอสังหาต้องรู้ ตั้งแต่ความรู้ด้านกฎหมาย บัญชีการเงิน การบริหารจัดการ การตลาด ตลอดจนการขาย

เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเบื้องต้น สำหรับนำไปต่อยอดในการบริหารธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้ที่ต้องการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • เจ้าของที่ดิน และอาคาร ที่ต้องการพัฒนาที่ดิน และอาคารของตัวเอง
  • ทายาทเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  • นิสิต นักศึกษา ที่เพิ่งจบ หรือ กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง)

รายละเอียดการอบรม

  • ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 18.00 – 20.30 น.
  • รวมประมาณ 100 ชั่วโมง
  • ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่าง ณ ต่างประเทศ
  • เปิดรับปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 80-100 คน
  • ค่าอบรม 52,000 บาท / ท่าน (รวมค่าศึกษาดูงาน)